Algemene voorwaarden Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Voorafgaand 

I.k.v. de Pakketreisrichtlijn verklaart de aanbieder ervan op de hoogte te zijn dat elke organisator of doorverkoper van pak ketreizen of gekoppelde reisarrangementen, dan wel elke organisator of doorverkoper die afzonderlijke reisdiensten ver koopt, onderworpen is aan de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarran gementen en reisdiensten die in werking zal treden op 1 juli 2018. Bijgevolg zullen de dwingende bepalingen van deze wet, voor zover de eigen voorwaarden van de aanbieder hiermee strijdig zouden zijn, voorrang krijgen. 

De aanbieder van arrangementen waarbij reisdiensten worden gecombineerd verbindt er zich toe aan Logeren in Vlaande ren alle relevante informatie te bezorgen, die Logeren in Vlaanderen moet toelaten alle vereiste informatie, zoals vermeld in de Pakketreisrichtlijn artikel 5 en in bijlage 1, B (voor zover van toepassing) te publiceren. De betreffende wettelijke bepalingen worden als bijlage aan de overeenkomst tussen Logeren in Vlaanderen en de aanbieder gevoegd. 

Logeren in Vlaanderen verbindt er zich toe de door de aanbieder aan haar verstrekte informatie op een duidelijke, begrijpe lijke en in het oog springende manier aan de reiziger te verstrekken. Deze informatie maakt deel uit van de reisovereen komst/boeking en kan enkel worden gewijzigd mits het akkoord van de partijen (reiziger en aanbieder) bij de overeen komst/boeking. 

Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst/boeking brengt Logeren in Vlaanderen de aanbieder op de hoogte van alle informatie die de aanbieder nodig heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Kort na deze kennisgeving door Logeren in Vlaanderen Vakantieland dient de aanbieder de reiziger in kennis te stellen van alle informatie zoals vermeld in artikel 5 en artikel 11 van bovenvermelde wet. De betreffende wettelijke bepalingen worden als bijlage aan de overeenkomst tussen Logeren in Vlaanderen en de aanbieder gevoegd. 

Tijdig voor het begin van de pakketreis bezorgt de aanbieder aan de reiziger de nodige ontvangstbewijzen, vouchers en eventuele vervoersbewijzen, informatie over de geplande vertrektijden en in voorkomend geval, over de uiterste tijd om in te checken. 

Tevens is elke aanbieder, die volgens de bepalingen van de wet dient te worden gekwalificeerd als organisator van pakket reizen, gekoppelde reisarrangementen en/of reisdiensten, gehouden tot vrijwaring van Logeren in Vlaanderen voor elke vordering tot schadevergoeding die Logeren in Vlaanderen zou ontvangen omwille van de door haar aangeboden reisdien sten en/of arrangementen van de aanbieder. 


1. Campagne 

De websites www.logereninvlaanderenvakantieland.be en www.vlaanderenvakantieland.be behoren toe tot Logeren in Vlaanderen vzw en staan open voor aan gemelde en erkende logies, gelegen in Vlaanderen. De aanbieder van een logies kan zich aanmelden en intekenen tegen een vast jaartarief op de campagne Vlaanderen Vakantieland waardoor de aanbieder een vermelding krijgt op de website van Logeren in Vlaanderen vzw. Bovendien zal de aanbieder automatisch deel uitmaken van het Logiesnetwerk en bijgevolg informatie, uitnodigingen en ondersteuning verkrijgen. 

Logeren in Vlaanderen vzw kan bijkomend ook advertenties aanbieden in een logiesboek waarop aangemelde en erkende logies afzonderlijk en tegen een extra prijs kunnen intekenen. 

Deze totale dienstverlening van Logeren in Vlaanderen vzw (met of zonder afzonderlijke advertenties in een logiesboek) wordt in deze algemene voorwaarden een ‘campagne’ genoemd, tenzij er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen beide dienstverleningen. 

De vergoeding voor deelname aan een campagne wordt jaarlijks door Logeren in Vlaanderen bepaald en bij aanvang van een nieuw campagnejaar gefactureerd aan de aanbieder. Het is mogelijk dat een aanbieder zich aanmeldt en intekent op de campagne van een lopend campagnejaar, in welk geval een verminderde prijs zal gerekend wordt voor dat resterende campagnejaar. Logeren in Vlaanderen vzw behoudt zich het recht voor de prijs voor een nieuw campagnejaar te wijzigen. De wijziging kan onder meer worden doorgevoerd als gevolg van kostenstijgingen en/of door de Belgische overheid genomen prijsverhogende maatregelen.


2. Inhoud en prijzen van de aanbieding 

Een campagnejaar loopt strikt genomen van 1 januari tot en met 31 december tenzij er door Logeren in Vlaanderen vzw anders gecommuniceerd zou worden. 

De aanbieder wordt er toe gehouden de inhoud/prijzen van zijn aanbieding te respecteren zoals ze gepubliceerd worden op de websites www.logereninvlaanderenvakantieland.be en www.vlaanderenvakantieland.be

De vermelde prijs is de totale prijs ‘alles inbegrepen’, die door de klant moet betaald worden, incl. BTW, en omvat het logies en alle verplichte diensten, toeristentaks en alle overige taksen. Extra’s en toeslagen mogen afzonderlijk aan de klant worden aangerekend en dient de aanbieder op voorhand actief aan de reiziger mee te delen en te vermelden. 

De vermelde totaalprijzen zijn richtprijzen. De vermelde prijzen voor arrangementen echter zijn een effectieve correcte prijs. De aanbieder wordt ertoe gehouden de inhoud/prijzen van zijn aanbieding zoveel mogelijk te respecteren zoals ze gepubliceerd worden op de website Logeren in Vlaanderen Vakantieland. Afhankelijk van het aantal dagen, geboekte activiteiten, seizoen, promotionele acties van de aanbieder of indien de prijzen onjuist blijken ingevolge fouten kunnen de prijzen tijdens het lopende campagnejaar afwijken. Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend. 

Elke aanbieder is gehouden tot vrijwaring van Logeren in Vlaanderen vzw voor elke vordering tot schadevergoeding of elke andere vordering door een derde (waaronder klanten of overheidsadministraties) die Logeren in Vlaanderen vzw zou ont vangen omwille van de vermelde prijzen op de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be.  


3. Betaling en voorschotten 

De aanbieder kan via de boekingsfactuur of -bevestiging de reiziger om een voorschot verzoeken van maximum 50% van de totale kostprijs van het verblijf. De aanbieder verstrekt de reiziger een bewijs van betaling van het voorschot met vermelding van het nog te betalen saldo, alsook de uiterlijke datum waarop dit saldo dient te worden betaald. Bij boekingen tot 8 weken voor aanvang van het verblijf of bij kleine dossiers (= tot 200 euro) kan de aanbieder de volledige betaling van de totale kostprijs vragen. 


4. Wijzigingen, overdrachten, annuleringen en overboeking 

Wanneer je als aanbieder - al dan niet online boekbaar via de boekingsmodule - zelf beschikt over voorwaarden betreffende wijzigingen, overdrachten, annuleringen en overboekingen, dan gelden de eigen voorwaarden voor zover deze niet strijdig zijn met de bepalingen van de wet op de Pakketreizen van 21 november 2017. De annuleringsvoorwaarden van Portal Booker (Stardekk), voor logies die werken met de boekingsmodule, hebben voor rang op de annuleringsvoorwaarden van Logeren in Vlaanderen Vakantieland. 

De algemene voorwaarden van Logeren in Vlaanderen Vakantieland gelden enkel wanneer er geen algemene voorwaarden zijn van de aanbieder zelf. De aanbieder informeert de reiziger over de annuleringsvoorwaarden, voorschot en de (eventuele) kosten voor wijziging of overdracht van boeking. 

4.1 Wijziging 

Tot 14 dagen voor aankomst kan de reiziger zonder bijkomende kosten wijzigingen aanbrengen in zijn boeking (datum, aantal personen, verlenging, enz.). Richt de reiziger dit verzoek minder dan 14 dagen vóór de aanvang van het verblijf, dan kan de aanbieder alle kosten die daardoor zouden worden veroorzaakt de reiziger aanrekenen. 

4.2 Overdracht 

Vóór de aanvang van het geboekte verblijf kan de reiziger de boeking aan een derde overdragen. De reiziger brengt de aanbieder hiervan binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte uiterlijk 7 dagen voor het begin van de reis. De overdrager en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale kostprijs van het geboekte verblijf en de (eventuele) kosten van de overdracht. De aanbieder stelt de overdrager in kennis van de werkelijke kosten van de over dracht. 

4.3 Annulering door reiziger 

4.3.1 Hotels, B&B’s en andere logies met kamerprijzen 

Bij annulering behoudens overmacht door de reiziger wegens een niet aan de aanbieder toe te rekenen omstandigheid, kunnen de volgende kosten aan de reiziger worden aangerekend. De reiziger dient al dan niet een annuleringskost te betalen naargelang het tijdstip van de annulering (de juiste datum hiervan wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst van het schriftelijke annuleringsverzoek van de reiziger): 

- bij annulering meer dan 14 dagen vóór de aanvang van het verblijf: een administratiekost van maximum 25 euro;
- bij annulering tussen 14 en 3 dagen vóór de aanvang van het verblijf: 50% van de totale kostprijs van het verblijf;
- bij annulering minder dan 3 dagen vóór de aanvang van het verblijf: 100% van de totale kostprijs van het verblijf. Indien een voorschot is betaald, kan dit voorschot mee in rekening gebracht en/of ingehouden worden door de aanbieder. 

4.3.2 Vakantiewoningen en andere verhuuraccommodaties (appartements-, studio-, woning- en bungalowverblijven)

Bij annulering behoudens overmacht door de reiziger wegens een niet aan de aanbieder toe te rekenen omstandigheid, kunnen de volgende kosten aan de reiziger worden aangerekend. De reiziger dient al dan niet een annuleringskost te naargelang het tijdstip van de annulering (de juiste datum hiervan wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst van het schriftelijk annuleringsverzoek van de reiziger): 

- bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst kan 50% van de arrangementsprijs aan de reiziger worden aangerekend.
- bij annulering vanaf de 2de dag voor aankomst kan de totale arrangementsprijs worden aangerekend. Indien een voorschot is betaald, kan dit voorschot mee in rekening gebracht en/of ingehouden worden door de aanbieder. 

4.3.3 Pakketreizen 

Indien het gaat om een reis die valt onder het toepassingsgebied van de wet op de Pakketreizen van 21 november 2017, heeft de reiziger het recht om de reis zonder kosten te annuleren voor het begin van de reis, indien zich op de plaats van bestemming van de reis of in de onmiddellijk omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer naar de plaats van bestemming. De reiziger heeft in dat geval recht op een volledige terugbetaling van alle voor de reis betaalde bedragen, zonder echter het recht te hebben op een bijkomende schadevergoeding. 

4.4 Annulering door de aanbieder 

Bij annulering behoudens overmacht door de aanbieder wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 

 • ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van de aanbieder van gelijke of betere kwaliteit zonder bijkomende kosten, dan wel een aanbod van mindere kwaliteit waarbij de aanbieder het verschil in prijs met een aanbod van gelijke kwaliteit zo spoedig mogelijk terugbetaalt; 
 • ofwel de zo spoedig mogelijke terugbetaling door de aanbieder van alle door de reiziger reeds betaalde bedragen; − ofwel een voucher ter waarde van de reeds betaalde bedragen en/of de totale logiesvergoeding die kan dienen als tegemoetkoming bij een toekomstige boeking. 

Indien het gaat om een reis die onder het toepassingsgebied van de wet op de Pakketreizen van 21 november 2017 valt, kan de aanbieder de reis beëindigen zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn: 1° wanneer het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk: 

 1. twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen; 
 2. zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee tot zes dagen; 
 3. achtenveertig uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of 2° wanneer hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er zonder onnodige vertraging en vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt beëindigd. 

Wanneer de organisator de reisovereenkomst beëindigt overeenkomstig artikel 4.4, tweede lid, 1° of 2°, betaalt hij aan de reiziger alle bedragen die hij voor de reis heeft betaald, volledig terug, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

4.5 Annulering omwille van overmacht 

Bij annulering (ongeacht of zulks door de reiziger dan wel de aanbieder gebeurt) wegens overmacht zoals bepaald in dit artikel 4.5, is geen van partijen aansprakelijk. De aanbieder heeft wel het recht (waarvan door de aanbieder afstand kan worden gedaan) om de helft van een eventueel betaald voorschot in te houden, doch enkel en alleen indien een voorschot zou zijn betaald door de reiziger aan de aanbieder voorafgaand aan de reis en het intreden van de overmacht. 

Onder overmacht wordt onder meer doch niet limitatief verstaan: oorlog, stakingen, opstanden, ernstige veiligheidsproblemen zoals terrorisme, grote gevaren voor de menselijke gezondheid zoals de uitbraak van een ernstig(e) ziekte, een virus of een pandemie zowel thuis als op de bestemming, natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen of weersomstandigheden waardoor veilig reizen niet gegarandeerd kan worden. 

Het staat de aanbieder en de reiziger vrij om onderling andersluidende afspraken bij overmacht te maken (in het voordeel van de reiziger dan wel de aanbieder). Bovendien wordt de reiziger door Logeren in Vlaanderen vzw expliciet aangeraden om een annulatieverzekering af te sluiten met een verzekeringsmaatschappij van zijn of haar keuze. 

4.6 Overboeking 

In geval van overboeking is de aanbieder gehouden op eigen initiatief de reiziger gelijkwaardig logies en diensten te ver schaffen tegen dezelfde prijs. 

Gelijkwaardig logies verwijst naar logies met tenminste dezelfde indeling in categorie. Meerkosten ten gevolge van over boeking zijn volledig ten laste van de aanbieder. De aanbieder in gebreke is er toe gehouden alle kosten rechtstreeks verbonden aan deze tekortkoming (vb. vervoer per taxi naar een ander logies) te dragen.

Elke aanbieder is gehouden tot vrijwaring van Logeren in Vlaanderen vzw voor elke vordering tot schadevergoeding of elke andere vordering door een derde (waaronder klanten of overheidsadministraties) die Logeren in Vlaanderen vzw zou ont vangen omwille van een overboeking.  


5. Vlaanderen Vakantiecheque 

De Vlaanderen Vakantiecheque is een geschenkbon die de klant kan gebruiken bij het betalen van een aanbod op de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be. De Vlaanderen Vakantiecheque geldt als betaalmiddel voor alle diensten (vb. sauna, maaltijden, …) aangeboden door het logies aan de begunstigde tijdens zijn verblijf via Vlaanderen Vakantieland, op voorwaarde dat er een overnachting plaatsvindt. 

De klant moet de aanbieder vooraf informeren dat (deels) zal betaald worden met de Vlaanderen Vakantiecheque. 

De reservatie dient te gebeuren via de kanalen van Vlaanderen Vakantieland of rechtstreeks bij de aanbieder. De aanbieder betaalt geen commissie op de Vlaanderen Vakantiecheque. De aanbieder ontvangt 100% de waarde van de vakantiecheque. 


6. Resultaatsmetingen 

De aanbieder verbindt er zich toe mee te werken aan resultaatsmetingen van Vlaanderen Vakantieland campagne en acties en hiervoor de nodige gegevens te registreren, conform de wetgeving dienaangaande. 


7. Promotie aanbieder 

De aanbieder verbindt er zich toe, op verzoek, voor promotionele doeleinden (acties), aan Logeren in Vlaanderen vzw de ge publiceerde aanbieding ter beschikking te stellen in onderling overleg en op basis van capaciteit. Logeren in Vlaanderen vzw verbindt er zich toe vooraf aan de promotionele actie de aanbieder in kennis te stellen en de return aan promotie kenbaar te maken. 


8. Promotionele aanbieding 

De aanbieder verbindt er zich toe de aan Logeren in Vlaanderen vzw geleverde aanbieding daadwerkelijk aan het publiek aan te bieden. 


9. Redactie, lay-out, fotografie 

Logeren in Vlaanderen bepaalt onafhankelijk en finaal de (eind)redactie, lay-out en fotografie van de aanbieding. De aanbieder verklaart dat geen intellectuele eigendomsrechten (zoals doch niet beperkt tot auteursrechten) van derden zich verzetten tegen de foto’s en teksten die hij ter publicatie aanbiedt en door Logeren in Vlaanderen vrij mogen gebruikt worden voor gedrukte en online publicaties. De aanbieder vrijwaart Logeren in Vlaanderen van alle geschillen hieromtrent. 


10. Aansprakelijkheid aanbieder 

De aanbieder is als enige verantwoordelijk en neemt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot een reis op zich. Logeren in Vlaanderen vzw is geen (weder)verkoper van reizen. Logeren in Vlaanderen vzw is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot klachten, claims en (product)aansprakelijkheden, niettegenstaande Logeren in Vlaanderen vzw overeenkomstig artikel 11 klantgerichte oplossingen mee zal helpen zoeken. 

Behoudens overmacht is de aanbieder gehouden tot volledige naleving van de ‘algemene voorwaarden’ met betrekking tot de aangeboden diensten. 

De aanbieder is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden, vertegenwoordigers en onderaannemers handelend in de uitoefening van hun functie, tegenover Logeren in Vlaanderen evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 


11. Klachtenbehandeling 

Klachten inzake de naleving van de bepalingen van het Vlaamse Logiesdecreet (zowel wat betreft de exploitatievoorwaarden als de classificatienormen) en het decreet Toerisme voor allen, worden behandeld door het Agentschap Toerisme Vlaanderen. 

Andere klachten worden behandeld door Logeren in Vlaanderen: bij eventuele klachten door de klant geuit tijdens zijn/haar verblijf wordt aan de aanbieder gevraagd om hieraan onmiddellijk een klantvriendelijke oplossing te geven. Klachten gestuurd naar Logeren in Vlaanderen door de klanten zullen onverwijld naar de aanbieder worden toegestuurd voor onderzoek. De aanbieder verbindt er zich toe binnen 7 kalenderdagen te antwoorden en een klantgerichte oplossing voor te stellen. Het niet voldoen aan dit laatste kan aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding door Logeren in Vlaanderen, met de klant als begunstigde, met een maximum van 100% van de totale arrangementsprijs per persoon. 

Zowel Logeren in Vlaanderen als de aanbieder dienen een zekerheid te stellen (verzekering afsluiten) voor de terugbetaling van alle door of namens de reizigers betaalde bedragen voor zover de diensten als gevolg van de insolventie van Logeren in Vlaanderen of de aanbieder niet kunnen gepresteerd worden. Deze zekerheid moet afdoende zijn en de redelijkerwijs voorzienbare kosten dekken. De gegevens van de verzekeraars die de insolventie van Logeren in Vlaanderen en van de aanbieder dekken, moeten aan de reiziger bekend gemaakt worden alvorens de reisovereenkomst getekend wordt.


12. Reviews website Logeren in Vlaanderen Vakantieland 

Op de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be kunnen beoordelingen/commentaren gegeven worden op de vermelde logies en arrangementen. Negatieve beoordelingen/commentaren worden niet verwijderd, maar worden door Logeren in Vlaanderen vzw teruggekoppeld naar het logies zodat een gepaste reactie door het logies mogelijk is. 


13. Intellectuele eigendomsrechten 

Logeren in Vlaanderen vzw behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten en op (alle intellectuele eigendomsrechten) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur en achterliggende code) van de website www.logereninvlaanderenvakantieland.be waarop de advertenties beschikbaar worden gesteld (waaronder de beoordelingen van klanten) en de aanbieder heeft geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, publiceren, promoten, verhandelen, combineren of de inhoud ervan te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Logeren in Vlaanderen vzw. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Logeren in Vlaanderen vzw (waaronder auteursrechten en databankrechten). 


14. Annulering bestelbon door Logeren in Vlaanderen 

Logeren in Vlaanderen behoudt het recht de opname van een aanbieding (advertentie) op de websites www.logerenin vlaanderenvakantieland.be en www.vlaanderenvakantieland.be te weigeren of te schrappen, op basis van: 

 • de vaststelling door Logeren in Vlaanderen dat het aantal kamers/personen/plaatsen (= capaciteit) van uw logiesuitbating niet overeenkomstig uw inschrijving is, Logeren in Vlaanderen baseert zich hiervoor op de informatie die ter be schikking wordt gesteld door Toerisme Vlaanderen; 
 • het ontbreken van de nodige toeristische uitbatingsvergunning (aanmelding of erkenning op grond van het Vlaamse Logiesdecreet of het decreet Toerisme voor allen) voor het logies, Logeren in Vlaanderen baseert zich hiervoor op de informatie die ter beschikking wordt gesteld door Toerisme Vlaanderen; 
 • het verlenen van diensten niet in overeenstemming met boek VI van het Wetboek van Economisch Recht betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming; 
 • wanbetalingen aan Logeren in Vlaanderen; 
 • het niet naleven van de overeengekomen termijn voor inschrijving en aanlevering van materiaal (beelden, teksten, …); het niet naleven van de hierboven gestelde algemene voorwaarden (respecteren van inhoud en prijs van de aanbieding, meewerken aan de jaarlijkse enquête, opvolgen van klachten, aanvaarden van de voorwaarden van de Logeren in Vlaanderen Vakantiecheque als betaalmiddel…); 
 • een ernstige klacht (die niet handelt over de naleving van de bepalingen van het Vlaamse Logiesdecreet of het decreet Toerisme voor allen). Over de ernst van de klacht oordeelt enkel Logeren in Vlaanderen. 
 • twee gelijkaardige klachten (die niet handelen over de naleving van de bepalingen van het Vlaamse Logiesdecreet of het decreet Toerisme voor allen) in één jaar of drie gelijkaardige klachten in drie jaar waarvoor de aanbieder is aangemaand en waaraan hij geen gevolg heeft gegeven. 

15. Automatische verlenging 

Een campagne heeft een duurtijd van 12 maanden en loopt (behoudens anders gecommuniceerd door Logeren in Vlaanderen vzw) strikt genomen gelijk met een campagnejaar van 1 januari tot 31 december (tenzij de aanbieder lopende het campagnejaar heeft ingetekend in welk geval de duurtijd pro rata wordt verminderd). 

Een campagne met betrekking tot de advertenties op de website wordt stilzwijgend verlengd met 1 (volledig) campagnejaar, behoudens een opzegging door de aanbieder of Logeren in Vlaanderen vzw uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan het verstrijken van een campagnejaar. Bij de start van een nieuw campagnejaar zullen de advertenties op de website blijven verder lopen, en zal de aanbieder een nieuwe uitnodiging tot betaling ontvangen (waarbij de prijzen overeenkomstig artikel 2 kun nen verschillend zijn als het voorgaande campagnejaar). Bij niet-betaling binnen de vervaltermijn zal Logeren in Vlaanderen het recht hebben om de advertenties offline te halen. De aanbieder is verantwoordelijk voor het aanpassen en meedelen van eventuele wijzigingen van zijn gegevens voor het nieuwe campagnejaar. 

Een campagne met betrekking tot de advertenties in het logiesboek (in zoverre de aanbieder daar afzonderlijk heeft op ingetekend zoals bepaald in artikel 1) wordt daarentegen niet stilzwijgend verlengd en wordt maar verlengd na schriftelijke bevestiging door Logeren in Vlaanderen vzw en de aanbieder. 


16. Vrijwaring 

Zou Logeren in Vlaanderen vzw het voorwerp uitmaken van een eis tot vergoeding of van enige sanctie uit hoofde van een inbreuk gepleegd door de aanbieder op de op hem toepasselijke wetten en reglementering en op de door hem in deze bestelbon aangegane verbintenissen, dan zal Logeren in Vlaanderen het recht hebben de aanbieder in vrijwaring op te roepen. 


17. Geschillen 

Het Belgisch recht is op deze algemene voorwaarden van toepassing. Bij geschillen zijn steeds de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven exclusief bevoegd. 


18. Goedkeuring contactopname 

De aanbieder geeft zijn goedkeuring om dienstgerelateerde berichten van Logeren in Vlaanderen, zoals de mogelijkheid tot deelname aan campagnes, inschrijvingen voor promotionele acties of belangrijke informatie over het gebruik van onze producten of diensten te ontvangen.

De aanbieder geeft eveneens zijn goedkeuring dat de persoonsgegevens in het kader van deelname aan de campagne Vlaanderen Vakantieland worden verwerkt door de provinciale toeristische organisaties met name Westtoer, Toerisme Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, Toerisme Provincie Antwerpen en Toerisme Limburg. 


Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, d.d. 21 november 2017 

Informatie mee te delen aan de reiziger, VOORAFGAAND aan het sluiten van de reisovereenkomst 

Art. 5

§ 1. De organisator en, indien de pakketreis wordt verkocht via een doorverkoper, ook de doorverkoper, verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst, door middel van het relevante formulier bedoeld in bijlage 1, deel B, de standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis, de volgende informa tie: 

1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten: 

a) de reisbestemming(en), de reisweg en de verblijfsperioden, met de data en, indien overnachting is inbegrepen, het aantal nachten; 

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen, data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, deelt de organisator en, indien an toepassing, de doorverkoper de reiziger het tijdstip van vertrek en terugkeer bij benadering mee; 

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en, in voorkomend geval, de toeristische categorie van de accommodatie vol gens de regels van het land van bestemming; 

d) de verstrekte maaltijden; 

e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs; f) ingeval zulks niet duidelijk uit de context blijkt, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep, en indien dit het geval is, voor zover mogelijk, de omvang van de groep bij benadering; g) ingeval het belang van andere toeristische diensten voor de reiziger afhankelijk is van doeltreffende mondelinge com municatie, de taal waarin die diensten worden verricht; 

h) uitsluitsel of de reis of de vakantie in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit en, op verzoek van de reiziger, nauwkeurige informatie over de vraag of de reis of vakantie gelet op de behoeften van de reiziger geschikt is; 

2° de handelsnaam en het geografische adres van de organisator en, indien van toepassing, van de doorverkoper, alsmede hun telefoonnummer en, in voorkomend geval, hun e-mailadres; 

3° de totaalprijs van de pakketreis, inclusief de belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten, of, indien deze redelijkerwijs niet kunnen worden berekend voordat de overeenkomst wordt gesloten, opgave van de soort bijkomende kosten die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn; 

4° de betalingsregelingen, met inbegrip van het bedrag of het percentage van de prijs dat als voorschot is te betalen, en het tijdstip voor de betaling van het saldo, of de financiële garanties die de reiziger moet betalen of leveren; 5° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de in artikel 31, § 1, 1°, bedoelde uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst, wanneer dit aantal niet wordt behaald; 6° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbe grip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum, alsook informatie over geldende formalitei ten op gezondheidsgebied; 

7° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis kan opzeggen tegen betaling van een passende opzegvergoeding of, indien toepasselijk, van de gestandaardiseerde opzegvergoedingen die de organisator vraagt, overeenkomstig artikel 29; 

8° inlichtingen over de facultatieve of verplichte verzekeringen die de kosten bij opzegging van de overeenkomst door de reiziger of de kosten van bijstand, met inbegrip van repatriëring bij ongeval, ziekte of overlijden dekken. § 2. In geval pakketreisovereenkomsten per telefoon worden gesloten, verstrekt de organisator en, indien van toepassing, de doorverkoper aan de reiziger de standaardinformatie bedoeld in bijlage I, deel B, en de informatie bedoeld in paragraaf 1, 1° tot 8°. 


Deel B. - Standaardinformatieformulier voor pakketreisovereenkomsten in andere dan de in deel A bedoelde situaties 

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdien sten. 

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Onderneming XY/Ondernemingen XY is/zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. 

Onderneming XY/Ondernemingen XY beschikt/beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt/worden. 

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 

 • Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
 • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel. 
 • De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent. 
 • De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen. 
 • De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsver mindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen. 
 • Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbeta ling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding. 
 • De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis. 
 • Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding. 
 • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen. 
 • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsver mindering en/of schadevergoeding. 
 • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen. 
 • Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. XY heeft zich van be scherming bij insolventie voorzien bij YZ [de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie, bijvoorbeeld een garan tiefonds of een verzekeringsmaatschappij]. Wanneer diensten door de insolventie van XY niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen (contactgegevens, met inbegrip van naam, geografisch adres, e-mail en telefoonnummer). 

[Website waar Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten te vinden is.] 


Informatie door de aanbieder mee te delen aan de reiziger NA kennisname van de reisovereenkomst 

Art. 11

De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle in artikel 5, § 1, 1° tot 8°, bedoelde informatie, alsmede de volgende informatie: 

1° bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan; 

2° het feit dat de organisator: 

a) aansprakelijk is voor de goede uitvoering van alle onder de overeenkomst vallende reisdiensten, in overeenstemming met de artikelen 33, eerste lid, en 34 tot 40; 

b) verplicht is bijstand te bieden wanneer de reiziger in moeilijkheden verkeert, in overeenstemming met de artikelen 43 en 44; 

3° de naam en de contactgegevens, met inbegrip van het geografische adres, van de entiteit die instaat voor de bescher ming bij insolventie en, indien van toepassing, de naam van de bevoegde autoriteit die daarvoor door de betrokken lidstaat is aangewezen en haar contactgegevens; 

4° de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres en, in voorkomend geval, het faxnummer van de lokale vertegenwoordiger van de organisator, van een contactpunt of van een andere dienst, welke gegevens de reiziger in staat stellen snel contact op te nemen met de organisator en efficiënt met hem te communiceren met het oog op een verzoek om bijstand wanneer de reiziger in moeilijkheden verkeert of om zijn beklag te doen over elke tijdens de uitvoering van de pakketreis geconstateerde non-conformiteit; 

5° een mededeling dat de reiziger overeenkomstig artikel 34 verplicht is elke tijdens de uitvoering van de pakketreis ge constateerde non-conformiteit te melden; 

6° indien minderjarigen die niet door een ouder of een andere gemachtigde persoon vergezeld worden, reizen op basis van een pakketreisovereenkomst waarin accommodatie is begrepen, informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met de minderjarige of met de persoon die op de verblijfplaats van de minderjarige voor de minderjarige verantwoordelijk is; 

7° informatie over beschikbare interne procedures voor klachtenafhandeling en over alternatieve geschillenbeslechtings mechanismen (ADR) overeenkomstig de artikelen XVI.2 tot XVI.4 van het Wetboek van economisch recht, en in voorkomend

geval, over de ADR-entiteit waaronder de professioneel valt en over het platform voor onlinegeschillenbeslechting overeen komstig verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebe slechting van consumentengeschillen en tot wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004 en richtlijn 2009/22/EG; 

8° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst overeenkomstig de artikelen 16 tot 18, aan een andere reiziger over te dragen.